Zaangażowanie Spółki w projektyInkubator Innowacyjności 2.0 (InIn 2.0)

Od lutego 2019 roku NanoTechIP sp. z o.o. jest członkiem konsorcjum w Projekcie Inkubator Innowacyjności 2.0. Celem Projektu jest zwiększenie potencjału komercjalizacyjnego Instytutu Fizyki PAN poprzez szeroką aktywność promocyjną i informacyjną dotyczącą wyników badań naukowców oraz oferty komercjalizacyjnej Instytutu. Projekt jest realizowany w konsorcjum z Uniwersytetem Warszawskim i Politechniką Świętokrzyską i UWRC Sp. z o.o. (spółką celową UW) do dnia 31 marca 2020 r.


Cele

Program Inkubator Innowacyjności 2.0 wzmacnia działania promujące osiągnięcia naukowe, zwiększa ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz intensyfikuje współpracę między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Tym samym zapewnia realizację jednego z głównych celów polityki naukowej i innowacyjnej w Polsce, jakim jest rozwój umiejętności zarządzania badaniami naukowymi, współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie najnowszych osiągnięć naukowych oraz komercjalizacji wyników prac B+R, co zostało wskazane m.in. w Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”. Potrzeba rozwoju wspomnianych umiejętności jest także podnoszona przez Komisję Europejską w ramach rekomendacji do Krajowych Programów Reform, a także przez Komitet Polityki Naukowej, Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz organizacje zrzeszające pracodawców w Polsce. Działania ukierunkowane na rozwój umiejętności pracowników jednostek naukowych i przedsiębiorstw w zakresie zarządzania badaniami naukowymi, współpracy z przedsiębiorstwami oraz komercjalizacji wyników prac B+R są więc strategiczne z punktu widzenia społeczno-gospodarczego rozwoju kraju.

Program pod nazwą Inkubator Innowacyjności 2.0 został ustanowiony komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 2.0” finansowanego ze środków europejskich w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.


Dla kogo?

Dla kogo? Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów prowadzących aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w inicjowaniu współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz w realizowaniu zadań, które doprowadzą do zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych, w szczególności podmiotów działających na rzecz upowszechniania nauki.


Na jakie działania?

W programie udzielane jest wsparcie na rzecz Inkubatorów Innowacyjności, czyli uczelni i ich spółek celowych lub konsorcjów utworzonych przez uczelnie, spółki celowe uczelni, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk lub instytutów badawczych. Wsparcie udzielane jest na następujące działania:

 1. prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt nie może przekroczyć 100 tys. zł;
 2. przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej;
 3. inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”;
 4. zarządzanie portfelem technologii obejmujące w szczególności:
  • monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,
  • analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac,
  • prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce,
  • analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem;
 5. działalność Brokerów Innowacji pełniących rolę pośredników działających w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co będzie skutkowało zastosowaniem wyników badań naukowych w ramach konkretnych rozwiązań rynkowych.

Więcej informacji na temat projektów także na stronach partnerów: