Zaangażowanie Spółki w projekty

Realizowane

Od lutego 2016 roku NanoTechIP sp. z o.o. jest członkiem konsorcjum w Projekcie Inkubator Innowacyjności Plus. Celem Projektu jest zwiększenie potencjału komercjalizacyjnego Instytutu Fizyki PAN poprzez szeroką aktywność promocyjną i informacyjną dotyczącą wyników badań naukowców oraz oferty komercjalizacyjnej Instytutu. Projekt jest realizowany w konsorcjum z Uniwersytetem Warszawskim i Politechniką Świętokrzyską i UWRC Sp. z o.o. (spółką celową UW).Zakończone

W ostatnich latach zorganizowano Warsztaty "Nauka dla przemysłu", których głównym celem była wymiana doświadczeń związanych z praktycznym funkcjonowaniem różnych modeli transferu wiedzy z nauki do biznesu, zarówno w Polsce, jak i za granicą.