Informacje o Spółce

NanoTechIP sp. z o.o. to spółka celowa Instytutu Fizyki PAN powstała 1 lipca 2015 roku na mocy podpisanego aktu notarialnego (wpisana do KRS 10 września 2015 roku). Celem działania spółki zgodnie z zapisami statutowymi jest komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych Instytutu Fizyki PAN oraz prowadzenie działań z zakresu transferu technologii i promocji nauki, w szczególności poprzez:

  • Rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników badań podstawowych, przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych poprzez nauczanie, publikacje i transfer wiedzy
  • Podejmowanie działań związanych z transferem wiedzy w tym procesy, których celem jest zdobycie i gromadzenie wiedzy jawnej i dorozumianej
  • Dzielenie się tą wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami w zakresie działalności gospodarczej , współpracy badawczej, doradztwa, udzielania licencji, tworzenia firm typu spin–off, publikacji i mobilności badaczy i innego personelu zajmującego się taką działalnością.

Transfer wiedzy obejmuje – oprócz wiedzy naukowej i technicznej – również inne jej rodzaje, między innymi:

  • wiedzę na temat korzystania z norm i obejmujących je regulacji,
  • warunków rzeczywistego funkcjonowania i metod związanych z innowacjami organizacyjnymi,
  • zarządzanie wiedzą w zakresie określania, nabywania, ochrony i wykorzystania wartości niematerialnych i prawnych.

NanoTechIP sp. z o.o. opiera swoją działalność na potencjale naukowo–badawczym, wynalazczym i technologicznym Instytutu Fizyki PAN oraz jego bazie infrastrukturalnej, zgodnie z umową podpisaną między IF PAN a NanoTechIP sp. z o.o. z dnia 10 lipca 2015 roku ws. komercjalizacji wyników B+R IF PAN. W realizacji swoich działań NanoTechIP współpracuje ściśle z Centrum Transferu Technologii IF PAN (CTT) będącym akredytowanym przez Ministerstwo Rozwoju ośrodkiem świadczenia usług proinnowacyjnych. CTT wspierane przez działania NanoTechIP zaoferowało 17 usług proinnowacyjnych w zakresie wsparcia wdrażania innowacji poprzez doradztwo i szkolenia .

Ponadto NanoTechIP podejmuje aktywne działania upowszechniające wyniki B+R IFPAN uczestnicząc w licznych targach krajowych i zagranicznych (np. INNOVA Brussels), jest członkiem wielu klastrów (np. Mazowieckiego Klastra BioTechMed, Mazowieckiego Klastra Chemicznego, Śląskiego Klastra NanoTechnologicznego, Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej).Współpracuje z Parkami Naukowo–Technologicznymi i innymi Centrami Transferu Technologii.

NanoTech IP sp. z o.o. jest także członkiem Porozumienia Spółek Celowych.