Zaangażowanie Spółki w projekty

Inkubator Innowacyjności Plus (InIn+)

Od lutego 2016 roku NanoTechIP sp. z o.o. jest członkiem konsorcjum w Projekcie Inkubator Innowacyjności Plus. Celem Projektu jest zwiększenie potencjału komercjalizacyjnego Instytutu Fizyki PAN poprzez szeroką aktywność promocyjną i informacyjną dotyczącą wyników badań naukowców oraz oferty komercjalizacyjnej Instytutu. Projekt jest realizowany w konsorcjum z Uniwersytetem Warszawskim i Politechniką Świętokrzyską i UWRC Sp. z o.o. (spółką celową UW) do dnia 31 stycznia 2019 r.

O projekcie

Celem programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności+” jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Program "Inkubator Innowacyjności+" jest realizowany w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”


Zadania

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:
 1. Inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
 2. Przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej.
 3. Zarządzanie portfelem technologii obejmujące w szczególności:
  • monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,
  • analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac,
  • prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce,
  • analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem.
 4. Prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy
 5. Działalność Brokerów Technologii/Innowacji pełniących rolę pośredników, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym m.in. powołanie multidyscyplinarnych zespołów badawczo-rozwojowych w celu inkubacji projektów o charakterze wdrożeniowym.

Więcej informacji także na stronach partnerów: